اورا اعدام کردند

نوید افکاری

کارگر،ورزشکار و شورشگری علیه ظلم و ستم

 نوید به احتمال زیاد زیر شکنجه کشته شد و جنایتکاران حاکم، شتابان،هراسناک و شبانه او را به خاک سپردند. مرتجعان هیچگاه از تاریخ درس نگرفته وهمچنان نخواهند گرفت. آنها این شیوه جنایتکارانه  حذف فیزیکی انسان را بکار می برند که درس عبرتی باشد برای جوانان دیگر. چهل ویکسال است سرکوب ،دستگیر وشکنجه می کنند. به میدان های اعدام و تیر روانه میدارند ونتیجه آن  رشد مقاومت ومبارزه بوده است. امروز نظام سرمایه داری  جمهوری اسلامی درمانده وفرومانده شده وحلقه به حلقه توسط توده های وسیع ستمدیده واستثمارشده در محاصره است.

 جنبش بزرگ رادیکال  دیماه نود هشت در عمل ثابت کرد که جرات به مبارزه توسط توده ها به سطح نوینی رسیده است. نیروی میلیونی کارگری هرروز با اعتصابات واعتراضات خود آبدیده تر، متشکل تر و انقلابی می شود. اعدام نوید افکاری، پهلوان نه به اعدام وکارگر مبارز، توسط رژیم جمهوری اسلامی بی جواب نخواهد ماند.

پاسخ طبقه کارگر بعنوان طبقه ای که رسالت تاریخی نجات بشریت را از شر نظام سرمایه داری عهده  دار است.، طبق جهانبینی واصول وبرنامه اش از شعا ر " وحدت وتشکیلات " می گذرد.

پاسخ طبقه کارگرچنین است :

باید وسیعترین توده های مردم را که امروز کارد به استخوانشان رسیده و حاضر به همه گونه جانفشانی برای سرنگونی نظام سرمایه داری هستند، متشکل ومتحد کرد. چنین تشکل واتحادی تنها هنگامی هدفمند به یپروزی می رسد که ستون فقرات آنرا تشکلات کارگری تشکیل  دهند. حزب کمونیستی که در درون چنین تشکلاتی ودر پیوند با  آنها پا می گیرد، در عمل به حزبی نه جدا بلکه در پبوند با  طبقه کارگر تبدیل می شود. در چنین حالتی است که پاسخ راستین به جنایت کشتن افکاری داده می شود. جهانبینی طبقه کارگر بر اینست که در مبارزه علیه مرتحعان باید در درجه اول کلیه خیلات واهی را بدور ریخت و بادید طولانی برای مبارزه ای سخت و راهی پر پیج وخم آماده ساخت . باید غم از دست دادن مبارزانی چون نوید  را به نیرو تبدیل کرد و به مبارزه تا آخر ادامه داد..

نه به شکنجه ونه به اعدام

سرنگون باد رژیم سرما یه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم زنده باد آزادی وسوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

دهه شصت و تابستان ۶۷نشانی ازمقاومت و مبارزه تا آخر

مبارزه میان حزب رنجبران ایران و نظام جمهوری اسلامی ،مبارزه مرگ وزندگی است چون هنوز چند روزی از استقرار حکومت  نگذشته بود که متینگ سازمان انقلابی را دراسفند 57  در سنگلج تهران، مشتی اوباشان حزب الهی  بهم زدند وعده ای ازرفقای ما را دستگیر وزندانی کردند.آغازی که هر روز که گذشت معلوم شد برای سرکوب کمونیستها  به بورژوازی داخلی و بین المللی بویژه امپریالیسم آمریکا تعهد داده بودند.  ازآنزمان  تا به امروزنظام سرمایه‌داری جهموری اسلامی برای ادامه سلطه خود دامنه کشتار و سرکوب  را گسترش داده کلیه گرایشات سیاسی وجنبش های توده‌ای بویژه کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان را هدف قرارداده است. اما هر چه سرکوب بیشتر، آتش مقاومت و مبارزه شعله ورتر شده و امروز حلقه به حلقه حاکمیت در محاصره توده‌ای قرار گرفته است.

در سالگرد خونین دهه شصت وآموزش از مقاومت جانباختگان که نگین صبح فردا را در دل تاریک میدان‌های تیر واعدام کاشتند، بنابه  وظیفه بعنوان  ادامه دهندگان راه گلگون شده‌ی حزب،  یاد رفقایمان را که جان خود را در راه سوسیالیسم وطبقه کارگر بی دریغ فدا کردند، زنده نگهداریم.

رفیق عباس تمرچیان عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ایا لتی  حزب– خراسان

رفیق  عباس صابری عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ایا لتی حزب– خوزستان

رفیق  فرامرز وزیری عضو دفتر سیاسی ،سردبیر رنجبرو مسئول ایا لتی حزب - گیلان

رفیق  منصور قاضی عضو دفتر سیاسی و مسئول ایالتی  حزب  – مازندران

رفیق    محمود  بزرگمهر عضو دفتر سیاسی و سر دبیر رنجبر

رفیق  عباس برخوردار عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ضد اطلاعات

رفیق  بهرام راد عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته ی نظامی حزب

رفیق عطا کشکولی عضو دفتر سیاسی و مسئول ایالتی  – آذربایجان

رفیق هوشنگ امیر پور عضو دفتر سیاسی

رفیق فرهاد امیرغیاثوند، رفیق غلامحسین اهرابی، رفیق غلامحسین اهرابی، رفیق محمد ایزدشناس، رفیق بهرام بام دژفر، رفیق ضیا بصیری، رفیق محمود تاج الدینی، رفیق فرامرز جمشیدی، رفیق فرزانه حسین جانی مقدم، رفیق بهرام جواهر حقیقی، رفیق حسن حقایق، رفیق خرم شاد حق پسند، رفیق حیدر کایدان، رفیق شهریار راضی، رفیق مهداد رمضانی پور، رفیق حسام روان، رفیق بهمن رونقی، رفیق بهمن ریاحی صبری، رفیق فریدون رئیسی، رفیق ماهان سجادی، رفیق مصطفا صادق، رفیق مصطفا صدیقی نژاد، رفیق نادرفرشادفر، رفیق مسعود فرهمند، رفیق ایرج فرهمند، رفیق حسین قدس، رفیق علی کایدان، رفیق ترانه لطفعلیان، رفیق یوسف معمارزاده، رفیق عزیز نصیری، رفیق شاپور نورمنصوری، رفیق بهزاد ناجی، رفیق محمد نظر نوری، رفیق عادل نوری، رفیق مرتضی نهال با ر،

حزب رنجبران ایران بنیادش بر سنگ خارای مبارزه تا  آخر پرولتارئی، در مبارزه با رژیم سرنگون شده سلطنتی محمد رضا و جمهوری سرمایه داری اسلامی حک شده و پرچم راستین انقلابی‌اش همچنان در اهتزازخواهد ماند.

یاد جانباختگان دهه شصت گرامی باد

نه فراموش می کنیم و نه می بحشیم

حزب رنجبران ایران

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ