عنوان نوشته

 نویسنده و تاریخ نگارش

 آنارشیسم یا سوسیالیسم

 ژوزف استالین - ۱۹۰۶ 

 درباره‌ی اصول لنینیسم

آوریل- ماه مه ۱۹۲۴

 بحران حزب و وظایف ما

 ژوزف استالین - ۱۹۰۹

 مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی سوسیالیستی

 ژوزف استالین - ۱۹۵۲

 در جبهه غله

 ژوزف استالین - ۱۹۲۸

 درباره ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی

 ژوزف استالین -

 مارکسیسم و مسئله ملی

 ژوزف استالین - ۱۹۱۳

 مختصری درباره اختلافات درون حزب

 ژوزف استالین - ۱۹۰۲ 

 از مصاحبه با اولین هیئت نمایندگی کارگران آمریکائی

 ژوزف استالین - ۱۹۲۷

 انقلاب اکتبر و تالتیک کمونیست‌های روس

 ژوزف استالین - ۱۹۲۴

 راجع به سه شعار اصلی حزب در باب مسئلهء دهقانان

 ژوزف استالین - ۱۹۲۷

 درباره شعار دیکتاتوری پرولتاریا و تهیدست‌تریندهقانان در دورهء تدارک برای اکتبر

 ژوزف استالین - ۱۹۲۹

 درباره مسئله استراتژی و تاکتیک کمونیست‌های روس

 ژوزف استالین - ۱۹۲۳

 طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا

 ژوزف استالین - ۱۹۰۵

 مسائل انقلاب چین

 ژوزف استالین - ۱۹۲۷ 

فروپاشی نظام سرمایه‌داری در گروی مسلح شدن پرولتاریا به کمونیسم علمی‌ست

marxism