مقاله  نویسنده - تاریخ نگارش
در بارە پراتیک  مائو تسه‌دون - ۱۹۳۷
 در بارە تضاد  مائو تسه‌دون - ۱۹۳۷
 ايدههای صحیح انسان ازکجا سرچشمه می گيرند؟  مائو تسه‌دون - ۱۹۶۳
 در بارە سیاست  مائو تسه‌دون - ۱۹۴۰
 ورشکستگی درک ایده آلیستی تاریخ  مائو تسه‌دون - ۱۹۴۹
 برخورد دیالکتیکی بە وحدت درون حزبی  مائو تسه‌دون - ۱۹۵۷
 سمت جنبش جوانان  مائو تسه‌دون - ۱۹۳۹
درباره‌ی مسئله‌ی حل صحيح تضادها درون خلق  مائو تسه‌دون - ۱۹۵۷
 مبارزە با لیبرالیزم  مائو تسه‌دون - ۱۹۳۷
 آموزش خود را از نو بسازیم  مائو تسه‌دون - ۱۹۴۱
 ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﻴﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ  مائو تسه‌دون - ۱۹۶۲
 پنج اثر  مائو تسه‌دون - اولین انتشار ۱۹۶۷
 استالین دوست خلق چین   مائو تسه‌دون - ۱۹۲۷

فروپاشی نظام سرمایه‌داری در گروی مسلح شدن پرولتاریا به کمونیسم علمی‌ست

marxism