مقاله  نویسنده و تاریخ نگارش
سە منبع و سە جزء مارکسیزم  لنین - ۱۹۱۳
 چە باید کرد  لنین - ۱۹۰۱
 دولت و انقلاب  لنین - ۱۹۱۷
 سخنرانی در بارە حزب  لنین - ۱۹۱۹
 جنبش دانشجوئي و اوضاع سیاسی کنونی  لنین - ۱۹۰۸
 وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی  لنین - ۱۹۱۹
 یکی از مسائل اساسی انقلاب  لنین - ۱۹۱۷
 خوردە بورژوازی  لنین - ۱۹۱۷
 مارکسيسم و رویزیونيسم  لنین - ۱۹۰۸
 کمونیسم و جنبش زنان کارگر  لنین - ۱۹۱۸
 تزهای آوریل ١٩١٧  لنین - ۱۹۱۷
 بيماري كودكي «چپ گرايي» در كمونيسم  لنین - ۱۹۲۰
 مجموعه سخنراني ها در كمينترن ١  لنین - ۱۹۱۹
 مجموعه سخنراني ها در كمينترن۲  لنین - ۱۹۲۰
 امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايهدارى  لنین - ۱۹۱۶
 آنارشیسم و سوسیالیسم  لنین - ۱۹۰۱
 وظايف جوانان انقلابی  لنین - ۱۹۰۳
 دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی  لنین - ۱۹۰۵
 شیوه برخورد به احزاب بورژوازی  لنین - ۱۹۰۷
 دين ازديد« لنين »  لنین - ۱۹۰۹
 حق ملل در تعین سرنوشت خیش  لنین - ۱۹۱۶

فروپاشی نظام سرمایه‌داری در گروی مسلح شدن پرولتاریا به کمونیسم علمی‌ست

marxism