مقاله نویسنده - تاریخ نوشتار
 مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس ۱۸۴۸
 کارل مارکس ١ _(زندگی نامەء مارکس و شرح مارکسیسم)  ولادیمیر ایلچ لنین
 نقد اقتصاد سیاسی - مقدمه  کارل مارکس ۱۸۵۷
 مذهب از دید  کارل مارکس
 مبارزە طبقاتی در فرانسە ١  کارل مارکس ۱۸۵۰
 مبارزە طبقاتی در فرانسە ٢  کارل مارکس ۱۸۵۰
 ایدئولوژی آلمانی  مارکس و انگلس
 تزهایی در بارهی فویرباخ  کارل مارکس
 انسان از دیدگاە مارکس
 بی اعتنائی بە سیاست  کارل مارکس
 اصول کمونیسم  فریدریش انگلس
 کارل مارکس در بارە سرمایە
 نقد برنامه گوتا (1)  مارکس و انگلس

گفتگوی مارکس و  باکونین دربارهی آنارشیسم

مارکس و باکونین
 جنگ دهقانی در آلمان  فریدریش انگلس
 برنامه کمونارهای بلانکیست فراری  فریدریش انگلس
 نقش کار در گذار از میمون به انسان  فریدریش انگلس
 منشا خانواده، مالكیت خصوص و دولت  فریدریش انگلس
 یک حزب کارگری  فریدریش انگلس
 یک رساله در باره ماتریالیسم تاریخی  فریدریش انگلس
 لودویک فویرباخ و پایان فلسفە کلاسیک آلمانی  فریدریش انگل ۱۸۸۶

تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم فصل - ۱

 فریدریش انگلس ۱۸۸۰

تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم فصل - ۲

 فریدریش انگلس ۱۸۸۰

تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم فصل - ۳

فریدریش انگلس ۱۸۸۰

فروپاشی نظام سرمایه‌داری در گروی مسلح شدن پرولتاریا به کمونیسم علمی‌ست

marxism