شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹

قطعنامه برای مبارزه علیه ویروس کرونا

یکم: از آنجا که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نظامی است دینی، خرافاتی، درمانده و در این چهار ده سلطه دیکتاتوری ولایت فقیه؛ فقر عمومی را گسترده است،

دوم: از آنجا که رژیم جمهوری اسلامی در دوران سلطه‌اش بزرگترین دشمنی را با محیط زیست کشور بعمل آورده و در برابر سیل، زلزله، خشک سالی و شن ریز‌ها ناتوانی نشان داده است،

سوم: از آنجا که این رژیم  برای کشیدن افراد به پای صندوق‌های رای از دادن بموقعِ اطلاعات  درست در بروز این بیماری سر باز زده است،

چهارم: از آنجا که  صنف روحانیت حاکم به جن، معجزه و مشیّت الهی اعتقاد دارد و توانایی استفاده از ظرفیت و امکانات علمی برای مبارزه علیه این بیماری خانمان سوز را ندارد و تسلیم طلبی  در برابر این بیماری را در پیش گرفته است،

پنجم: از آنجا که تحت عنوان توطئه  آمریکایی افکارعمومی را از آنچه بطور واقعی اتفاق افتاده دور میسازد و میخواهد ندانم‌کاری و بی عملی خود را بپوشاند،

ششم : از آنجا که  ناتوانی در کشف و جلوگیری از بروز این ویروس و لاپوشی و دروغ پردازی و  مقابله با آن  در ماهیت نظام سرمایه داری است  و در عمل مردم دنیا شاهد  عملکرد آن حتی در پیشرفته ترین کشور های جهان همچون آمریکا هستند،

هفتم: از آنجا که راه  رهایی از این بحران عظیم اجتماعی یک امر همگانی جامعه ی مدنی می‌باشد و تنها با شرکت فعال وسیعترین توده‌های مردم امکان پذیراست و این امر بدون مبارزه  با نظام سرمایه داری و امپریالیسم جهانی میّسر نیست،

هشتم: از آنجا که ادامه این بحران، ناتوانی نظام سرمایه داری و کلیه دستگاهای دینی جهانی است و لذا در بُعدی سراسری و طولانی مدت ادامه خواهد یافت،

نهم: از آنجا که قدرت ها ی حاکم چها رنعل خود را برای برتری نظامی آماده می کنند و احتمال یک جنگ بیوشیمیائی هر روز زیادتر می‌شود،

دهم: از آنجائی که تاریخ را مردمان ستم دیده و استثمار شده میسازند و در این مورد مشخص نیز همان‌ها هستند که مبارزین واقعی علیه این ویروس می‌باشند و بالاترین تعداد قربانی را نیز داده‌اند،

لذا ما

برآنیم که گورکنان سرمایه، کارگران و توده‌های عظیم مردم، تنها نیرویی هستند که می توانند بشریت را با ایجاد طرحی نو که در آن استثمار انسان از انسان، تبعیض بهر صورت و بهر شکل محوشده باشد از این نوع فجایع عظیم نجات دهند. حزب رنجبران ایران معتقد است که  با ایجاد تشکیل شوراهای کارگری، شوراهای اصناف مختلف، ایجاد گروه‌های همیاری و  با استفاده از دستاوردها و امکانات علمی، قرار گرفتن در صف اول مبارزه در این جبهه مرگ و زندگی، با افشای همه جانبه رژیم فرومانده و جنایتکار سرمایه داری جمهوری اسلامی، می‌توان شرایط را برای ریشه‌کن کردن این ویروس مُهلک مهیّا ساخت.

حزب ما وظیفه خود می‌داند با تمام امکانات از گرایش عمومی توده‌ها در ایجاد شوراها و تشکل‌های مردمی برای کمک متقابل پشتیبانی کند. به خلق خدمت کردن شعار همیشگی حزب ما بوده و امروز همچنان راهنمای ما در کار میان توده‌ها است. بر ملا کردن کمبود‌ها و کوتاه کردن دست ماموران دزد و چپاول‌گر حکومتی جزء چنین خدمتی است که ما را از مؤسسات خیریه جدا می کند و از این طریق است که توده‌ها  به نیروی لایزال خود پی می برند و شورا‌ها به ابزاری معتبر و توانا برای رسیدن به هدف‌های والاتر تبدیل می‌شوند.

برای رهایی از بلای ویروس و جمهوری اسلامی در سراسر ایران متشکل شویم

برای رهائی از بلای ویروس و نظام سرمایه داری  در سراسر جهان متحد شویم

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران نوروز 1399

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی