یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

جرات به مبارزه

جرات  به مبارزه یکی از کیفیت های عالی مبارزه ی  طبقات انقلابی  است که در طول تاریخ  نقش تعیین کنند ه  در لحظه های حساس تغییر جهان بسود پایینی ها داشته است.  مبارزه امروز طبقاتی در ایران ما با توجه به بحران عمیق همه جانبه ای که سرا سر جامعه را فرا گرفته است به جایی رسیده که طبقه پیشرو

وانسان های آگاه باید  جرات به مبارزه را برای انجام وظایف بوجود آورند . می گویند از ناپلئون پرسیدند چه خصوصیتی در تو بود که توانستی از یک سرباز جزیره کورس به مقام امپراتور و فاتح اروپا برسی می گوید : جرات . چینی ها می گویند کسی که از مرگ نهراسد جرات می کند که امپراتور را از اسب پایین بکشد . در دوران ما و با تجربه ای که طبقه کارگر در این دویست ساله در مبارزه برای تغییر جهان بدست آورده است  جرات به مبارزه هنگامی می تواند موثر تر باشد که برای سازماندهی جمعی ،در راه متشکل کردن خود طبقه و توده ها بکار گرفته باشد . درست براساس همین تجربه و آموزش هایی است که کارگران در سراسر ایران مبارزه برای متشکل شدن وایجاد تشکیلات مستقل خود، را با فداکردن جان در عمل به پیش برده اند.در دوران نوین جنبش کارگری ایران کسانی اقدام به سازماندهی حزبی و تشکیلات کارگری کردند که نه تنها تئوری  می دانستند بلکه در سبک کار به چنان درجه ای از آگاهی رسیده بودند که جرات داشتند در شرایط سرکوب و دیکتاتوری دست به سازماندهی زنند . بی شک مبارزات کارگران پیشرو دو دهه ی اخیر ، مقاومت وپایداری آنها نقش برجسته ای در شکل گیری یک بدیل کارگری در اوضاع سیاسی کنونی ایران داشته است. ایستادگی کسانی مثل شاهرخ زمانی ، ستار بهشتی و ده ها پیشرو کارگری دیگر چنان قدرتی به خیزش کنونی کارگری داده است که اسماعیل بخشی را می زاید و به جامعه تحویل می دهد و با تما م تهدید ها ،با تمام شکنجه های سخت پس از چند روز که توانایی فیزیکی خودرا باز می یابد  روبه مردم وکل جامعه شگنجه گران را در راس نظام به چا لش می کشد. دیروز که بخشی در زندان بود جنبش وسیع در دفاع از او در حال شکل گیری بود وامروز که اعلام جرم علیه نظم حاکمان شکنجه گر کرده است  موجی نوینی را در مبارزه ایجاد کرده است.جرات به مبارزه تا حد فدا کردن جان  اساسا در پراتیک انقلابی وبا شرکت در خود مبارزات توده ها هست که بوجود می آید و قوام می گیرد.

امروز جنازه رژیم جمهوری اسلامی تو خیا بان ها ولو است ،حزب پیشرو انقلابی و تشکلات پولادین آبدیده در مبارزه عملی و رو در رو با حافظان جنازه ها را می خواهد تا نظام را برای همیشه سرنگون کنند و همچون نظام سلطنتی به زباله دادن تاریخ بریزند. چنین تشکیلاتی  در میان مبارزات کارگران و در کارخانه ها و تجمع کارگران می تواند بوجود آید و استوار باقی بماند. تاریخ گواه براین است که توده ها جهان کنونی را با دست واندیشه خود ساخته اند ، پیشرفت بشر  همراه بوده است با قیام ها و خیزش های بزرگ انقلابی چون هر بار وهر زمان که تضاد های طبقاتی به حد انفجاری رسیده است ،حاکمان صاحبان قدرت سیاسی به آسانی از صحنه خارج نشده اند . امروز تاریخ هزار ساله بشر بار دیگر در جامعه ما  در سطحی تکامل یافته تر ،بغرنج تر و پیچیده تر خود را نشان می دهد.

ر.دیلم

by ranjbar • بهمن ۹, ۱۳۹۷

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی