دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

بیاد رفیق علی صادقی

او زادگاهش چکنه از استان خراسان،زبان مادری‌اش ترکی بود و در جوانانی به گرایش کارگری و حزب توده ایران پیوست

دکتر علی صادقی (که در جنبش کمونیستی به نام کاک ابراهیم شناخته شده است) در 81 سالگی در سوئد هنگامی که سر دبیر نشریه رنجبر ارگان حزب رنجبران ایران بود ما را ترک کرد. زندگی درخشان مبارزاتی‌اش به قبل از کودتای امپریالیستی آمریکایی بر میگردد.   او در طول این سال ها در داخل و خارج از کشور به امر

ترویج  وتبلغ و سازماندهی کمونیستی مشغول بود. رفیق علی در سال 1353 دستگیر  و زیر شکنجه‌های سخت قرار گرفت. او در زندان مدافع مشی انقلابی سازمان انقلابی در مبارزه علیه رژیم سلطنتی بود .kebh

یکسا ل از نبود او می گذرد فقدان‌اش در حزب برای ما بسی سنگین است. ما دراین یکساله تلاش کرده ایم فقدان اش را به نیرو مبدل سازیم و با توجه به مواضع استوارش در دفاع از طبقه کارگر و کمونیسم اورا راهنما قرار دهیم و وظایف در پیش را با تلاش بیشتر به انجام رسانیم.

بهترین بزرگداشت کاک ابراهیم در سال‌ گشت فوت‌اش، مرور دوباره ارزش‌های اوست

انسانی با درجه دکتر در رشته فیزیک هسته ای از دانشگاه های فرانسه  وسویس، تمام زندگی خود را در مبارزه برای رهایی بشریت وخدمت به مردم وقف نمود.

او تمام اندوخته های علمی و شیوهای کار دانشگاهی خود را در راه رهایی طبقه کارگر، شناخت جهان و ایران و راه یابی مشخص برای پیشبرد انقلاب بکاربرد.

سال‌ها شکنجه و زندان در دوران محمد رضا شاه او را در ادامه مبارزه آبدیده تر ومصمم ترکرده بود. او با محکم بدست گرفتن کمونیسم علمی علیه ایسم گرایی تفرقه افکنانه ای که به پراکندگی جنبش کمونیستی می انجامد، ایستاد و پس از آن با تاکید روی اهمیت وحدت کمونیست ها برای ایجاد ستاد سیاسی طبقه کارگر یعنی حزب واحد کمونیستی براساس اصول و برنامه، بی وقفه تا  آخر عمر تلاش نمود.

هنگامی که حزب رنجبران  خیانت و حرکت ضد انقلابی رژیم جنایتکار خمینی را محکوم کرد و مشی مقاومت تا آخر را درپیش گرفت، بی هراس از مرگ به کارمخفی روآورد و پس از شکست در نبردهای نا برابر علیه رژیم سرمایه‌داری مذهبی ایران، برای تجدید قوا به کردستان رفت، در کنگره دوم حزب همراه کادر های جان بدر برده به جمعبندی از پراتیک چند ساله حزب پرداخت، مشی رویزیونیستی برخورد دو گانه به رژیم خمینی را که ۹ ماه بر حزب حاکم بود، نقد کرد و مسیر راستین کمونیستی را با استواری دنبال ادامه نمود

کاک ابراهیم تا آخرین روزهایی که مارا ترک می کرد، در بستر بیماری، تا آخرین لحظات زندگی به استواری ما را یادآور شد که کمونیسم پیشرفته ترین علم بشریت و اصول آن راهنمای راستین انقلاب در اوضاع کنونی جهان و ایران است. او همچنان روی مبرم و ضروری بودن ایجاد حزب کمونیست از وحدت تشکل های کنونی کمونیستی در پیوند با جنبش در حال رشد کارگری ایران تاکید داشت.

طبقه کارگر ایران در این صد سال مبارزه آگاهانه خود هزاران  پیشرو سیاسی بادرایت و از جان گذشته تربیت کرده و دکتر علی صادقی همیشه خود را فروتنانه یکی از سربازان این لشگر پر افتخار کارگری وکمونیستی میدانست. از نظر ما او کادری برجسته و راهنمایی تمام عمری بود. حرب ما وفادار به ارزشهای والای زندگی مبارزاتی او همچنان راهی را که رفیق علی صادقی سال‌ها با استواری پیموده است، ادامه می دهد.

یادش گرامی باد و راهش پر ره رو

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی