دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹

پیروزی بزرگ مشی عمومی

پیروز ی بزرگ مشی عمومی مبارزه علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی جدا از مبارزه علیه امپریالیسم نیست.

سال هاست تاریخ پراز فراز نشیب سیاسی ایران ومنطقه بزرگ خاورمیانه حکایت از نقش استعمارگران و امپریالیستها دارد.کار در غلو بجایی رسیده که همه چیز را زیر سر انگلیس ها می دانند و در دوره حکومت دکتر محمد مصدق هنگامی که آیت الله ابوالقاسم کاشانی به مخالفت با مصدق برخاست می گفتند ریش اورا

بالا بزنی  نوشته ساخت انگلیس .

رضا شاه را آوردند و بردند ، بنابود رئیس جمهورش کنند چون روحانیت طرفدار انگلیس مخالف بودند به او گفتند شاه شو ، پسرش را شرطی به سلطنت نشاندند که از سیاست های پدرش در قیچی کردن دست روحانیت دست بردارد ،علیه مصدق کودتا کردند و محمد رضا شاه را حکم کردند برود ،ارتش ایران و کل نظام اداری وامنیتی را دست نخورده تحویل حاکمان جدید دادند. چهل سال طول کشید تا اکثریت مردم ایران چشمانشان به این واقعیات باز شود و علیه این جنایات عظیم در حق خود توسط امپریالیست ها ونوکرانشان قیام کنند.

امروز مردم جهان در برابر میلیون ها انسان آگاه ایرانی فریاد شور و شوقشان بلند است. نگاه کنید به حرکت های توده ای میلیونی مردم در این چند ماهه ی اخیر:

آبان ماه نود هشت قیام سراسری در بیش از هفتصد شهر وشهرک متمرکز ضد رژیم جمهوری اسلامی . جنبشی بس رادیکال که پایه های حکومت را به لرزه در آورد وشاه خامنه ای را که تابحال پشت دستگاه های دست نشانده اش خود را پنهان می کرد از سوراخ بیرون کشید ونه تنها فرمان آتش را صادر کرد بلکه چون اطمینانی حتی به مجلس خود ساخته وپرداخته اش را نداشت آنرا هم دور زد. با هزاران دستگیری ،هزاران کشته وزخمی موقتا توانست جنبش عظیم توده ای را به عقب نشینی وا دارد. اما کدام خیزی در جهان بوده که بیک باره پیروز شده باشد .همه جنبش های توده ای تا وقتی که تشکیلات منظم آبدیده شده ، مسلح به تئوری انقلابی نداشته باشد اگر هم پیروز شود دیر یا زود مجبور به عقب نشینی می شود چون دشمن دارای امکانات وسیع دولتی است.اما در همین نبردهای بزرگ توده ای است که تدریجا چنین حزب و سازمان پیشرویی پایه می گیرد.آبانماه خشت زایمان جامعه نوینی را بنیاد گذاشت.اما دخالت گری امپریالیسم آمریکا و کشتن قاسم سلیما نی یکی از افسران عالی رتبه ارتش برون مرزی جمهوری اسلامی شرایط  را برای دارودسته جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عمومی علیه رژیم بر گرداند . احساسات ضد ترامپ و عملیات آدمکشی او که شبیه همان کاری بود که خود رژیم جمهوری اسلامی برای سالها انجام داده بود، جنبشی عظیم در اکثر شهر های ایران با شعار های ضد آمریکایی  با خدعه ی همه جانبه دستگاه های تبلیغاتی  رژیم بر پا شد تا به زعم خود این حرکت را بسود خود جلوه دهند. در حالی که این حرکت اکثریت شرکت کننده از روی اعتراض به آمریکا و براساس شعار جا افتاده ی قدیمی « یانکی گو هوم» بود نه پشتیبانی از خامنه ای و مهر تطهیر به جنایت های سردار سلیمانی. مردم ایران پس از چهل سال تجربه در زندگی ومبارزه خوب می دانند که کل نظام وکل مهره های اصلی رژیم ازجمله سردار سلیمانی مسئولند و بهمین دلیل شعار ها تا سطح براندازی ونابودی کل نظام پیشرفته است.

حادثه  سرنگونی هواپیمای مسافر بری اوکرائینی که در آن 176 نفر سرنشینانش جان باختند داغ ننگینی شد بر پیشانی خامنه ای . بسرعت دروغ گویان وخدعه گران افشا شدند و معلوم شد کار خود جنایتکاران حاکم بوده است . حاکمان آنقدر جنایت کرده اند ،انقدر دروغ گفته اند که توده ی مردم دیگر هیچ حرفی از آنها را قبول ندارند. تظاهرات وسیع مردم در این چند روزه و پائین کشیدن عکس سلیمانی از دیوار های دانشگاه ها نشان دهنده این حقیقت است که مردم  تشیع جنازه سلیمانی را بهانه کردند تا موضع استوار ضد امپریالیستی خود را نشان دهند.

با سربلندی باید گفت امروز جنبش های توده ای ایران پیرو یک خط مشی عمومی ضد رژیم جمهوری اسلامی  بدون دخالتگری امپریالیستی است. تنها وحدتی درست و در خدمت مردم است که نیروهایشان روی دو پا بایستند.

دیلم  

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی