دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

چند همسری

اخیرا در ایران علی مطهری پسر آیت‌الله مطهری در یک سخنرانی مسئله اجرای قوانین چند همسری را به عنوان جلوگیری  از فساد اجتماعی مطرح کرده است. او می‌گوید " با توجه به وضعیت فعلی جامعه، اگر ما این حکم را اجرا نکنیم، فساد و فحشا در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد". علی مطهری معاون سابق رئیس مجلس شورای اسلامی مدتی است به عنوان اصول‌گرای معتدل و یا اصلاح طلب نزدیک به رهبری دست به یک نمایش سیاسی زده

تا بتواند مورد قبول جناح‌های مختلف رژیم واقع شود. این فرد مرتجع و ضد زن که سخنرانی‌های جنجالی و بی محتوا‌ی متعددی در این سال‌ها داشته است. بالاخره مجبور شده است که در برابر جنبش‌های متعدد اجتماعی که بطور واقعی در جامعه علیه نظام حاکم جریان دارد موضع بگیرد. یکی از این جنبش‌های اجتماعی پیشرو که در طول عمر رژیم جمهوری اسلامی یک دم از اعتراض و مبارزه باز نایستاده است جنبش زنان است. این جنبش در عرصه‌های مختلف درخواست‌های مشخصی مطرح کرده است که مورد قبول اکثریتی در جامعه قرار دارد. از جمله آنان حقوق برابر زن ومرد ، حق حضانت فرزندان ، آزادی پوشش، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، علیه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان، نفی قوانین قرون وسطائی شرعی علیه زنان و.......است که بسیاری از آنان در طول سال‌ها مبارزه باعث شده است که زنان حضوری قدرتمند در حکومت و مدیریت دولتی بلکه در بین مردم اعم از زنان و مردان و در سطوح فعالین زنان ، دانشجویان و کارگران و غیره داشته باشد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی  فعالیت زنان به مثابه خطری که سیاست های ارتجاعی رژیم را به چالش کشیده و خواهد کشید بیش از گذشته مطرح است. رژیم بجای مقابله رو در رو با زنان می‌خواهد با تکیه به قوانین ارتجاعی اسلامی و ایجاد تقابل ناشی از عقب ماندگی فرهنگی  جامعه، بین منافع مردان و زنان فاصله انداخته و دفاع مردان از خواست‌های زنان را به کجراه ببرد. علی مطهری با دفاع از چند همسری می‌خواهد مناسبات برده داری – فئودالی حضور حرمسراهای خانگی را احیا کرده و زنان را به برده جنسی مردان تبدیل کند. موضوعی که با خواست بسیاری از مردان مسلمان هم دیگر همخوانی ندارد و فقط در خدمت مردان بسیار ثروتمند و حکومتی جهت تامین بردگان جنسی آنان است. جدا از نارضایتی اکثریت مردم در ایران از سیاست چند همسری در ایران و فرهنگ ضد فئودالی و ضد ستم و نابرابری زنان، جامعه دیگر پذیرای نه تنها قوانین شرعی و اسلامی نیست بلکه فراتر از آن خواهان گذار از این قوانین به مفهوم برداشتن کلیه نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان است. این خواست فقط مربوط به زنان نیست و یکی از درخواست های جنبش کارگری و دیگر روشنفکران و عناصر مترقی و آزادیخواه است. نیروی عظیمی که در پشت جنبش زنان و خواست عدالت طلبانه و آزادیخواهانه آنان وجود دارد بصورت آتش زیر خاکستر وجودی عینی دارد که رژیم کاملا آنرا دریافته و خواهان خاموش کردن آن است. فشار جنبش زنان از پائین  و اعتراض به صحبت‌های علی مطهری در سطوح مختلف اجتماعی برخی از زنان در رژیم اسلامی را مجبور به موضع گیری علیه او کرده است. بسیاری از صحبت‌های علی مطهری منطبق بر قوانین اسلامی است و هرکسی که می خواهد علیه چند همسری بایستاد بایستی علیه قوانین اسلامی موضع بگیرد. به همین دلیل معترضین حکومتی وغیر حکومتی بجای دست بردن در ساختارهای عمیق طبقاتی که ریشه‌های نابرابری و ستم بر زنان در آن نهفته است و مذهب به این نابرابری و ستم توجیهات ایدئولوژیک و سیاسی  آن کمک کرده است، . آنرا به نظرات انحرافی این یا آن فرد حکومتی نسبت می دهند. حتی بالاترین نظریه پردازان حکومتی که چند همسری را توصیه کرده و سعی به اجرای عملی آن دارند می دانند که حداقل این امکان و ظرفیت اجتماعی به هیچ وجه در این راستا وجود ندارد. اما مافیاها و گروه‌هایی که از درآمد‌های بازار سکس و فحشاء ارتزاق می کنند، می‌توانند از آن به بهترین نحو سوء استفاده کرده و با فروش زنان به مردان ثروتمند و بورژوازی شهوت طلب به سودهای میلیاردی دست یابند. در واقع این سیاستی که می‌خواهد شکافی بین جنبش زنان با جامعه ایجاد کرده و نیروهای غیر دولتی را به جان جنبش زنان انداخته و درخواست‌های آنرا به عقب براند، با سطح فکری رشد یافته جامعه به ویژه زنان در تقابل قرار میگیرد. سطح  رشد جنبش زنان و فرهنگ عمومی جامعه نسبت به آنان اجازه را به رژیم اسلامی نداده و نمی دهد که قوانین چند همسری را در سطح جامعه همچون دیگر کشورهای اسلام زده عمومی کنند. رژیم در برابر آزادی روابط بین زنان و مردان، فحشاء اسلامی را تحت عنوان صیغه مطرح می کند. زنان خواستار حق حضانت کودکان هستند، رژیم مالکیت مرد را بر همسر و خانواده جلو می برد. ، زنان حق پوشش را فریاد می زنند ، رژیم اسلامی حجاب و تحقیر زنان را تبلیغ می کند. ، زنان حق و دستمزد برابر در کار برابر را خواستار هستند ، موضع رژیم فشار به زنان برای خانه داری و تسلیم به همسر است و این تقابل در اکثر عرصه های اجتماعی که منافع زنان بطور مستقیم مطرح است بشدت جریان دارد. حتی آنجا که حضور خانواده‌ها مطرح هستند خانواده‌های کارگری در پشتیبانی از همسران متحصن شان (از جمله در تحصنات نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز) به خیابان می آیند. به قول معروف جنبش زنان یقه رژیم را چسبیده است. شکست و عقب نشینی رژیم در طی این 40 سال حاکمیتش بصورت یک گام به پیش و دو گام به پس ادامه داشته و دارد. این بار رژِیم ضد حمله‌ای را علیه این جنبش اعلام کرده است، تا افکار عمومی را نسبت به آن ارزیابی کند.

حزب رنجبران ایران  در همین جا به آن دسته از روزنامه‌هایی که در سطح داخلی بویژه با شهامت و در دفاع از زنان به افشای آن دست زده‌اند  دورود می‌فرستد و به دفاع از آن دسته از روشنفکران و قلم بدستان و رهبران جنبش‌های اجتماعی و فعالین زنان که بی مهابا و بدون ترس از زندان و سرکوب زیر بار چنین تحقیر و سیاست سرکوبگرانه‌ای علیه زنان نرفته اند با تمام  امکانات  ادامه خواهد داد.

بدون شرکت زنان هیچ انقلابی به پیروزی نمی رسد

ع.غ

29.11.2019

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی