دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

در پشتیبانی از مبارزه قهرمانانه روژاوا علیه ارتش اشغالگر ترکیه

تهاجم ارتش ترکیه به کردستان سوریه در هماهنگی نسبی دولتهای عضو پیمان ناتو انجام گرفت. آمریکا بعد از شکست سیاستاش در سرنگون کردن رژیم بشار اسد و فرار از مخارج هنگفت و کمر شکنی که این لشکر کشی برایش به بار میآورد، دیگر سوء استفاده از جنبش رهائی بخش روژاوا ضرورتش را از دست داده و مردم کرد را با برنامهای از پیش تعیین شده به سلاخ خانه ارتش رژیم فاشیستی اردوغان سپرد.

کشورهای امپریالیستی اروپا عوامفریبانه نسبت به این نسل کشی اعتراضات آبکی کردند تا مردم خود رابفریبند و آرام کنند. دولتهای امپریالیستی روسیه و چین نیز نسبت این جنایات، دغلکارانه اشک تمساح میریزند. اصولا سرمایه داری هیچ جنبش آزادیخواهانهای را در جهان تحمل نمیکند.
ارتش ترکیه که با مدرنترین سلاحهای جنگی مجهز است در 12.10.2019 با زیر پا نهادن تمام قراردادهای بینالمللی با هزاران سرباز و تانک و توپ و هواپیما از مرز سوریه گذشت، و بسیاری از جنایتکاران داعش در ادلب را نیز علیه مردم کردستان سوریه به خط حمله گسیل کرد. در این چند روز دویست هزار نفر آواره شدند و صدها انسان بی گناه جانشان را از دست دادند. پیشروی ارتش ترکیه در خاک کردستان سوریه و بمباران دائمی شهرها، روستاها و مناطقی که به نظر ارتش ترکیه محل مبارزین کرد میباشد، هر دم بر وسعت آوارگان و تعداد کشته شدگان میافزاید.
بر مبنای اخباری که از مناطق درگیری میرسد، مقاومت تا پای جان مبارزین در بسیاری از مناطق، ارتش تا به دندان مسلح ترکیه را زمین گیر کرده و تلفات بسیاری بر آنها وارد کرده است
مردم روژاوا برای حیات شان و خانوادهشان، برای حفظ زادگاه و زیست بومشان میرزمند و ارتش ترکیه برای حفظ منافع سرمایهداران زالو صفت که برای هر یک دولار حاضرند صدها و هزاران نفر را به کام مرگ بکشانند، به آن منطقه آمده اند این مبارزه بین مرگ و زندگی و حفظ سرزمین به ویژه در کوبانی که زنان قهرمان و جان برکف به حراست آن ایستادهاند، توانسته است به درستی پشتیبانی و همبستگی میلیونها انسان زحمتکش، ستم دیده و آزادیخواه را در سرتاسر جهان بدست آورد.
میلیونها نفر در اکثر شهرهای جهان به خیابانها آمدند و در محکومیت جنایتکاران ترکیه مشتها را گره کردند. در اروپا تظاهرات عظیمی در شهرهای بزرگی مثل هامبورگ، دوسلدورف، برلین، استکهلم، لندن، پاریس و غیره... برگزار گردید که در آن هزاران جوان آمادگی خود را در کمک و پشتیبانی از مبارزان کرد سوریه اعلام کردند. در بعضی از شهرهای ایران به ویژه شهرهای کرد نشین تظاهرات مردم علیه این لشکر کشی چشمگیر بود.
مقاومت و مبارزه برای زنده ماندن و دفاع از سرزمین مادری با سرعتی تحسین برانگیز خود را میگستراند و ارتش ترکیه را در باطلاقی که خود مهیا کردهاست به دام میکشد.
انسانها میتوانند در شرایطی از یک واقعه، به اندازه دهها سال، تجربه و آگاهی کسب کنند. بیرون رفتن نیروهای آمریکائی از روژاوا و خالی شدن پشت مبارزان کرد از این „متحد بزرگ“ به آنها فهماند که به نیروهای سرمایهداری به ویژه نیروهای امپریالیستی نمیشود در مبارزه آزادیخواهانه تکیه کرد. این درسی بود که مبارزان روژاوا با هزینه سنگینی از رفتار وحشیانه و عوامفریبانه آمریکا و دیگر نیروهای امپریالیستی فرا گرفتند .
ولی این جنبش دارای نقاط ضعفی است که میتواند شکستهای عظیمی را به دنبال داشته باشد. زمانی که کنفدرالیسم به جای حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، مینشیند و همه دولتها، پرولتری و امپریالیستی، در یک سطح ارزیابی میشوند، آن وقت این جنبش بجای متحد شدن با نیروهای زحمتکش کشورهای جهان و کسب پشتیبانی از آنها، متحدیناش را در بین نیروها و دولتهای امپریالیستی و بورژوازی میجوید. در چنین شرایطی است که مصونیت چنین جنبشهائی در مقابل توطئههای امپریالیستی از بین میرود.
به سرمایه داری به ویژه امپریالیسم و خصوصا بزرگترین جنگ افروزترین دشمن بشریت در لحظه حاضر یعنی امپریالیسم آمریکا نمیتوان و نباید اعتماد کرد. در ذات سرمایه داری دشمنی با آزادی و رفاه اجتماعی نهادینه است
جنبش کردستان سوریه برای دریافت پشتیبانی گستردهتر مردم ستم دیده و آزادیخواه جهان باید با ضعف های سیاسی درونش تصفیه حساب کند.
هر چه گستردهتر از مبارزات حیاتی و غرورآفرین مردم قهرمان روژاوا در بیرون ریختن اشغالگران ترکیه. از آن پشتیبانی کنیم.
بهرنگ

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی