جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

آزادی سپیده قلیان و اعضای نشریه گام
شبنه 4 م آبان 98 در جلوی زندان دوستان سپید قلیان و اعضای نشریه گام ساناز الیاری ، امیر حسین محمدی فر، امیر امیرقلی و نیز بازداشت شدگان روز جهانی کارگر عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از خروج آنها از زندان استقبال نمودند.
متاسفانه خبری از آزادی اسماعیل بخشی ، عسل محمدی و ندا ناجی نبود. منطق سمتگران و واپسگرایان جهان که حاکمین مهین ما از آنجمله هستند، با منطق آزادیخواهان ، مردم مترقی جهان بویژه فرودستان و کارگران ما متفاوت هستند. اولی را تنها با زدن ، افشا کردن ، فشار و مبارزه می توان راضی کردو دومی منطقش مبارزه بازهم مبارزه ، شکست ، بازهم مبارزه تا پیروزی است. آنچه که در این دوسال گذشته پس از خیزش 140 شهر نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی درمانده در مقابل مبارزات توده ای وسیع مردم ناتوان باقی مانده است . و از آن زمان تا به حال جزء روش سرکوب و زندان و شکنجه در پیش نگرفته است. اما مبارزه از آن زمان تا به امروز ادامه یافته است . برجسته ترین آن مبارزه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و کارگران هفت تپه و هپکو و فولاد اهواز نشان داد که منطق مبارزه و ادامه مبارزه می تواند سخت ترین دشمن مرتجع را به زانو در بیاورد.
امروز برای هر ناظر سیاسی این سئوال مطرح می شود، چگونه است که این رژیم دیکتاتوری آدم کش که قتل عام دهه 60 را در پشت سر خود دارد و چوبه های دار برپا و رهبر آن آیت الله خامنه ای در نطق های خود بارها تاکید کرده که رژیم اسلامی هرگز ، هرگز نباید حتی یک قدم عقب نشینی در مقابل نیروهای مخالف خود کند، امروز تحت نظارت رئیسی که یکی از اعضای کمیته مرگ دهه 60 بود ،تن به چنین عقب نشینی داد. اینجاست که منطق جمعبندی شده تاریخی مبارزه نیروهای مترقی و کارگری درستی خود را به اثبات رسانده است.
زمانی که مائوتسه دون در هنگامی که امپریالیسم آمریکا و سوسیال آمپریالیسم در بالاترین سطح قدرت جهانی بودند و چین تازه از جنگ داخلی بیرون آمده بود، اراده توده های مردم را به طور استراتژیک در یک فراز کوتاه مشخص کرد و گفت " امپریالیسم بیرکاغذی است و غولی پاگلی است " .امروز ما شاهد چنین شیر های برفی حاکمین خود هستیم که در برابر موج نارضایتی توده های وسیع مردم که تا به حال با منطق زور و زندان و شکنجه می خواستند به حکومت خود ادامه د هند دیگر توان خود را از دست داده اند.. و مجبورند تن به عقب نشینی دهند. ما این پیروزی بزرگ مبارزات دو ساله جنبش کارگری و فعالین دربند آنرا تبریک می گوئیم و همچنان روی منطق مبارزه باز هم مبارزه تا پیروزی تاکید می کنیم
پرولتاریا برای تغییر جهان نیروهای کارگری و زحمتکشان ایران راهی جزء ادامه مبارزه برای سوسیالیسم راهی دیگری ندارند.
حزب رنجبران ایران
28/10/2019

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ