شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹

اسماعیل بخشی از زندان آزاد شد

اسماعیل بخشی کارگر جان بر کف وفادار به  طبقه کارگر و نماینده  شورای کارگران هفت تپه از چنگ شکنجه گران رها شد و از زندان آزاد گردید.

آزادی اسماعیل بخشی و دیگر آزادی‌ها داده نشده است و هیچگاه در تاریخ به آسانی بدست نیامده است. باید خیا ل واهی را نسبت به رحم خدا ، دل نرمی جنایتکاران حاکم و یا دست غیب اصلاح طلبان، بدور ریخت، مرتجعان تنها در یک صورت  کاری خلاف خواست خود انجام میدهند وآنهم هنگامی که دیگر توانایی خود را ازدست می دهند. آزادی اسماعیل بخشی در درجه اول در نتیجه  مبارزه و مقاومت اوست .اما مهتر اینکه او نماینده ی کارگران هفته تپه است ،کارگرانی متشکل آنهم در شکل نوین شورایی، او را جنبش میلیونی کارگری ایران که امروز به  تنها بدیل نجات دهنده ی جامعه ی بحران زده  ایران تبدیل شده است ،پشتیبان است. آزادی او را مرهون مبارزات تشکل های کارگری، دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و صدها احزاب و سازمانهای سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری  باید دانست که در سراسر ایران و جهان بپا خاستند.

رژیم بحران زده  اسلامی حاکم که به لبه پرتگاه سقوط و اضمحلا ل  رسیده امروز مجبور شده است گامی به عقب برگردد. همانطور که شاه در بحبوحه‌ی بحران حکومتی، رو به مردم اعلام کرد پیام شما را شنیدم. دستگاه ولایت فقیه که بارها تاکید کرده همچنان به خمینی وفادار است، ضد کمونیست وکارگری هست و یک قدم از اسلامش وشیعگریش عقب نخواهد نشست امروز مجبور شده است تن به آزادی اسماعیل بخشی دهد.

چنین است منطق مبارزه طبقاتی و طبقه کارگر. چنین است واقعیت روند آزادی اسماعیل بخشی. بر ماست این دستاورد بزرگ مردمی را، این شادی خانواده‌ی عظیم کارگری را به نیروئی برای ادامه مبارزه، برای گسترش هر چه بیشتر تشکل های کارگری  و ایجاد اتحادی از کلیه جنبش‌های توده‌ای معلمان،زنان، دانشجویان، بیکاران، باز نشستگان و... تبدیل کنیم .

پنجشنبه 9 آبان 1398

حزب رنجبران ایران

31/10/2019

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی