7. اکتبر 2022

تدارک مبارزه مسلحانه حزب در شمال

روز ۱۵ آبان ۱۳۶۰، حزب ما بدنبال آغاز مرزبندی با انحرافات رویزیونیستی کنگره اول و اتخاذ سیاست سرنگونی رژیم سرمایه‌داری مذهبی حاکم، به پای اثبات …