7. اکتبر 2022

حزب کمونیست و انقلاب اجتماعی

تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ سرکوب طبقات حاکم و استثمار و ستمگر حاکم علیه طبقات رنجبر و فرودست جامعه است. تاریخ متشکل ترین طبقه اجتماعی در …

سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت

سوسیالیسم بی شک طبق قانون دیالکتیک تاریخی تحول جوامع طبقاتی، دیر یا زود با توجه به شرایط ویژه هر جامعه،  جای نظام سرمایه داری را …

سرمایه داری و محیط زیست

دانشمندان معتقدند تا پایان قرن خشکسالی، گرمای سوزان و توفان های بی سابقه و وحشتاک محیط زیست و زندگی بشر را به نابودی می کشاند. …