7. اکتبر 2022

خیالات واهی دشمنان ما

تاریخ طبقه کارگرایران در مبارزه برای کسب حتا حقوق اولیه  خود، تاریخی پر پیچ وخم، سخت، خونین وطولانی دارد و گواهی است براین حقیقت که …

جنبش های اجتماعی در ایران

سرکوب ودستگیری ها، حجاب اجباری و……….جنبش عظیم سراسری برای آزادی زندانیان در روزهای اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی وقتی که اوباش حزب الهی جلوی …

امپریالیسم و ادبیات بخشی از چپ

جنگ‌های نیابتی در چند دهه اخیر و اینک جنگ در اوکرائین، تنش و دخالت گری آمریکا در تایوان، مسئله برخورد به امپریالیسم و شناخت تاثیرات …

بحران دولتی یا بحران اجتماعی 

از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی؛ جامعه ما همیشه دارای بحران‌های اجتماعی بوده است که اساسا به دلیل سیاست‌ها و عملکردهایی است که رژیم …

سفر بایدن به خاورمیانه

مردم ستمدیده خاورمیانه که در دویست سال گذشته اسیر تجاوزات استعمارگران جهانی با یاری عوامل سرسپرده ی حکومت های داخلی بودند، سال هاست برای رهایی …