23. می 2022

جنگ و اقتصاد 

جنگ در اوکرائین و تحریم‌های بی سابقه علیه روسیه از طرف دولت‌های امپریالیستی غرب از یک طرف و اعتراض برخی از محافل امپریالیستی در آمریکا …

ذهنی گری بازهم شکست 

بیش از چهار دهه است که حاکمان جمهوری اسلامی قول زندگی بهتری را به مردم می دهند که در عمل چیزی جز ادعایی پوچ و …