23. می 2022

اول ماه مه 

 طبقه کارگر ایران تنها نیرویی است که می تواند با سازمان دادن خود وبا گسترش همه جانبه، امر اتحاد عظیم و سراسری کلیه ستمکشان و …

پیروز باد اول ماه مه

روز اول ماه مه را به روز همبستگی کلیه نیروهای اجتماعی ایران علیه نظام سرمایه داری حاکم تبدیل کنیم * تشکل های  معلمان، بازنشستگان ،دانشجویان …

اول ماه مه در راه است

 طبقه کارگر ایران تنها نیرویی است که می تواند با سازمان دادن خود وبا گسترش همه جانبه و اتحاد عظیم وسراسری کلیه ستمکشان و استثمار …

نه به انشعاب و پراکندگی !

کمونیستها جزوی از طبقه کارگرند و هیج وظیفه ای مبرمتر و ضروری تر از سازماندهی  طبقه کارگر بمثابه نیروی هدایت کننده  توده های وسیع ستمدیدگان …

به یاد رفیق سعید سهرابی

به یاد رفیق سعید سهرابی ،از کادر های  ” هسته اقلیت ” شایسته است  از استواری او در ادامه راه طولانی رهایی طبقه کارگر ، …