30. نوامبر 2023

اعدام یک قتل عمد حاکمیت جمهوری اسلامی است

اعدام یک قتل عمد حاکمیت جمهوری اسلامی است که تلاش مذبوحانه می کند از این طریق از سرنوشت محتوم خود جلو گیری کند. رژیم سرمایه داری حاکم ایران در عرض بیش از چهار دهه ،بیرون آمده از یک خیزش انقلابی بی نظیر تاریخی که استقلال ،آزادی  عدالت اجتماعی را طلب می کرد با خیانت آشکار به آن وایجاد شکل سیاسی شیعگری دوازده امامی ولایت فقیه به مثابه  دیکتاتوری مطلقه  جنایتکارانه سرمایه داری،  با سرکوب مقاومت نیروهای چپ وکمونیست ودیگر نیروهای آزادیخواه ودموکراتیک  اوضاع بحرانی کنونی را بوجود آورده است.بی شک بعنوان عامل داخلی  حاکمیت کنونی ایران مقصر درجه اول این وضع اسفناک جامعه ایران است اما قشر خردره بورژوازی وبورژوازی رانده شده از قدرت  باهمراهی نظام های سرمایه داری خارجی از صدام حسین ومجاهدین در اوایل  تا  جناح راست فاشیستی آمریکا واسرائیل  در این چهار دهه برای براندازی حکومت مستقر نقش مخربی  برای منحرف کردن جنبش های کارگری و دموکراتیک در مبارزه علیه بورژوازی حاکم بازی کرده اند. 

عملکرد این چهاردهه حکومت ولایت فقبه و پیروی سرکردگان رژیم از اقتصاد نئولیبرالیستی بانک جهانی زیر سلطه ابرقدرت امپریالیستی آمریکا و دنباله روی اپوزیسیون بورژوازی وخرده بورژوازی آن که دست تکدی را بسوی همان دشمنان مردم  ایران دولت های اسرائیل و آمریکا دراز کرده اند نشان میدهد هر دو جناح جز منعت طلبی گروهی ودر خدمت سرمایه داری وامپریالیسم  کاری برای مردم ایران انجام نداده اند. اما مبارزات کارگران وزحمتکشان  ومقاومت تشکلات مستقل کارگری ومعلمان وبازنشستگان  دست در دست هم با پشتیبانی  بی دریغ احزاب وسازمان های چپ وکمونیست و دیگر نیروها منفر د و…. قادر شده اند یک آلترناتیو طبقاتی با گرایش سوسیالیستی در شرایط سخت سرکوب  بوجود آورند.

هر روز که می گذرد اصلت این گرابش ودرستی خطمشی عمومی آن در خدمت متشکل کردن کلیه نیروهای اجتماعی ستمدیده واستثمارشونده  برای سرنگونی کلیت نظام سرمایه داری حاکم واستقرار حکومتی بدست خود ودر خدمت خود، مستقل از هرگونه دخالت نیروهای خارجی  روشن تر می شود.

راه نجات ایران تنها در دست طبقه کارگر ومتحدان آنست. حزب رنجبران ایران بعنوان گردانی از این طبقه ،وفادار به نقش تاریخساز طبقه کارگر امروز دست وحدت وهمکاری خود را بسوی کلیه نیروهای پشتیبان جنبش کارگری ایران احزاب وتشکل ها و منفردان ونهاد های دموکراتیک چپ دراز  می کند  تا پر قدرت تر بتوانیم روی دوپا علیه بورژو.ازی جنایت کارحاکم وبورژوازی گرایش راست  فاشیستی در اپوزیسیون برای رهایی مردم ایران و سوسیالیسم  مبارزه  کنیم.

حزب رنجبران ایران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *