3. دسامبر 2023

اوضاع کنونی و ظایف ما

حزب رنجبران ایران همچون همیشه د ر سمت توده های ستم دیده، استثمارشده در جنبش کنونی ایستاده و برای پیروزی انقلابی طبقه کارگر مبارزه می کند. طبقه کارگر ایران از سال های اول سازماندهی مستقل خود، برای ایجاد عالیترین تشکیلات طبقاتی خود مبارزه کرده است و امروزه در این جنبش عظیم جوانان زن ومرد جای چنین تشکیلاتی خالی است و حزب رنجبران ایران همچنان یکی از عاجلترین ومبرم ترین وظیفه کلیه نیروهای سیاسی طبقه کارگررا  د راین جنبش اجتماعی تاریخی وحدت آنها، یکی شدن وایجاد حزب پیشرو طبقه کارگر یعنی حزب کمونیست میداند.

حزب رنجبران ایران همچنان به نقش  امپریالیسم در ایران وضروت مبارزه طبقه کارگرعلیه آن آگاه است و مبارزه علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را جد ا از مبارزه علیه امپریالیسم نمی داند. 

حزب رنجبران ایران هیچ گونه مرحله ای را در روند انقلاب کنونی  – انقلاب ضد امپریالیستی، انقلاب بورژوا – دمکراتیک و دموکراتیک نوین را بعنوان برنامه سیاسی طبقه کارگر ایران نمی پذیرد و برای انقلاب سوسیالیستی بعنوان نظامی گذرا به کمونیسم مبارزه می کند

حزب رنجبران ایران با جمعبندی از تجربه بیش ازصد سال مبارزه طبقاتی در سظح جهانی وایران براین باور است که پیروزی انقلاب سوسیالیستی در ایران از روندی سخت، بغرنج و طولانی می گذرد. در عین اینکه سرمایه داری جهانی در بحران ساختاری فرو رفته است اما هنوز هفت جان است، ازپنجه های آن چرک وخون می چکد. فاشیسم در حال رشد در کشورهای امپریالیستی ماهیتا ضد سوسیالیسم وکمونیسم وجنبش طبقه کارگر است . طبقه کارگر ایران بر ان است  خود را متشکل تر کند، تشکیلات خود را گسترش بخشد، از دل خود کادر های آگاه، مدبرومسلح به کمونیسم علمی برای ایجاد حزب پیشرو خود بیرون دهد.

اوضاع برای انقلاب کردن خوب است . اکثریت عظیم مردم ما از وضع کنونی خود ناراضی اند. طبقه سرمایه دار ایران،رژیم سیاسی حاکم آن توانایی حل تضادهای انباشته جامعه را ندارند، زنان ومردان جوان از مرحله نا رضایی عبور کرده و وارد عمل در نبرد های پی در پی و سراسری شده اند. بیشک طبقه کارگر در این روند انقلابی وظیفه خود را بعنوان نیروی طبقاتی آگاه ومتشکل پر خواهد کرد. طبقه ای که بدون آن هیچ انقلاب اجتماعی رادیکالی بسود آکثریت عظیم مردم ما تحقق نخواهد یافت. برماست تمامن وکاملن خود را وقف این کمبود تعیین کننده در پیروزی انقلاب پیش رو کنیم. با هرگونه خیالات واهی همه باهم و فریب بورژوایی و خرده بورژوایی در صفوف جنبش اجتماعی  جاری مبارزه کنیم. 

باید برای تحقق خط مشی سیاسی حزب رنجبران ایران یکی شویم ومتحدن همراه وهمسو با دیگر نیروهای سوسیالیستی وکمونیستی برای پیروزی طبقه کارگر در روند کنونی انقلاب ایران مبارزه کنیم. ما رفقای خود به شرکت هرچه فعالتر در جنبش موجود در جهت کمک به طبقه کارگر و زحمتکشان در جهت ایجاد تشکیلات مستقل خود و رشد و گسترش جنبش سوسیالیستی فرا می خوانیم 

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد سوسیالیسم،زنده باد کمونیسم

زن،زندگی، آزادی

حزب رنجبران ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *