3. دسامبر 2023

به پیش برای آزادی بدون قید وشرط زندانیان سیاسی

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بنابر ماهیت  ارتجاعی، ضد مردمی اش در برابر بحران ساختاری موجود که هر روز بیشتر زمینه را برای انقلابی ریشه ای فراهم می سازد ، موجی نوین همراه با تهدید که خدای دهه شصت هنوز زنده است ،  سرکوب ودستگیری فعالان کارگری ومدنی جامعه  را بر پا کرده است.  منطق مرتجعان  و ستمکاران  در طول تاریخ بشر در سراسر جهان همین بوده است زور وسرکوب دربرابر مخالفان و بالاخره شکست. 43 سال است نمایندگان حاکمیت از همین منطق پیروی کرده اند،امر تازه ای نیست ؛ نتیجه اش جز منفرد شدن ،ناتوان ودر مانده شدن نبوده است. منطق زور وشکنجه ممکن است موقتا ودر میزانی گذرا جوابی باشد اما تاریخ گواهی است بر شکست و اضمحلال.

زندان،شکنجه، اعدام  توسط حاکم ،حتا قتل عام های وسیع میلیونی نتوانسته جلو راه پیمایی انسان های ستمدیده و استثمار شونده را برای همیشه سد کند چون منطق خلق از ستمدیگی واستثمار مایه می گیرد وتا وقتی در جامعه ستم واستثمار هست، مقاومت ومبارزه ادامه خواهد یافت .هر چقدر بیداری وآگاهی انسان ها عمیقتر وگسترده تر می شود ،طناب بر گردن مرتجعان وصاحبان سرمایه تنگ تر می گردد.در ایران ما دردوران معاصر کارگران وزحمتکشان ،زنان ودانشجویان ایران از این منطق مقاومت پیروی کرده اند.تاکتیک مشت در برابر مشت را بکارگرفته اند. دیکتاتوری ها ی گوناگون حاکم در این سال ها  بر تعداد زندان های خود،شکنجه گران و نیروهای امنیتی خود افزوده اند.چنین است تاریخ رشد سرمایه درایران:

  رضا میر پنج قزاق را شاه کردند تا قدرت رو به رشد سازمان یابی کارگران آبادان را سدکند و هر گونه جنبش های ملی و کمونیستی را  سرکوب کند ، در دوره محمد رضا پهلوی  علاوه بر کشتار های جمعی و اعدام های بیشمار پس از فرار شاه از ایران بیش از سه هزار زندانی  سیاسی رها شدند .اما در دوران ولایت فقیه حاکمیت سرمایه  رکورد جهانی را در سرکوب وقتل مخالفان شکسته است. علت افزایش سرکوب  در درجه اول ناشی ازرشد آگاهی توده ها، تشدید مبارزه طبقاتی و بالا رفتن روحیه پیشتازان اجتماعی در جرئت به  مقاومت ومبارزه است .

از خیزش نود وشش و نود وهشت ببعد بخوبی می توان گسترش فعالیتهای اجتماعی را برای تغییر اوضاع  مشاهده کرد،این جنبشها بنوبه خود درس هایی گران بهایی را به مبارزان داد ازجمله ضعف جنبش های خود بخودی  بود. با اینکه بیش از صد سال است طبقه کارگر ایران به امر سازماندهی خود پرداخته و احزاب ونهاد سیاسی خود را بوجود آورده است مع الوصف بنظر میرسد بر اثر وجود دیکتاتوری ها، و نفی دستاوردهای جنبش کمونیستی وکارگری ، هر نسلی مجبور شده  بار دیگر از نو شروع کند .  این خیزش ها و شکست آنها درسی شد که شرکت کنندگان را بسوی سازماندهی و مبارزه بر اساس برنامه و خرد جمعی سوق داد.وجود نمونه های برجسته  مبارزات کارگران هفت تپه ،اتوبوس رانی تهران ، کارگران پروژه ای و تشکلات صنفی کارگران ساختمانی و برجسته تر تشکل صنفی معلمان در این سال ها چراغ راهنمایی شد برای خیزش های خود بخودی.امروز سازمان یابی، متشکل شدن و تلاش برای سراسری شدن  به جریان عمده جنبش های توده ای تبدیل شده است . چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است .

موج اخیر دستگیری ها که در برگیرنده  فعالان کارگران ومعلمانی هستند که اساسا در چارچوب قانو ن اساسی و قانون کار موجود در دفاع از حقوق پایمال شده ی اعضای تشکل های خود فعالیت می کنند نشانه ایست از این واقعیت که جنبش خیابانی و از پائین با تما م سرکوب ها نه تنها از پا در نیامده بلکه دارد به یک نیروی عظیم اجتماعی برای احقاق حقوق خود تبدیل می شود. جرات به مبارزه ومقاومت هر روز گسترده تر می شود. مبارزه برای آزادی زندانیانیان سیاسی در ایران به امری مرکزی ایرانیان داخل وخارج کشور مشترکا تبدیل شده است و هر روز بر موج پشتبانان آن در سراسر جهان افزوده میشود. محکومیت حمید نوری به حبس ابد در سوئد بی شک نشانی است از رسوایی رژیم جمهوری اسلامی و بی شک پیروزی برای جنبش های مقاومت در ایران.

حزب رنجبران ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری ها ی شاه وفقیه وبرای آستقلال ،آزادی، عدالت اجتماعی ،سوسیالیسم وکمونیسم نسل اندر نسل مبارزه کرده است و راه سخت ،پر پیچ وخم و طولانی  راکه باخون بهترین فرزندان کمونیست طبقه کارگر ایران رنگ گرفته است پیموده است . تجربه نشان میدهد پیروزی طبقه کارگر بر سرمایه داری در ایران به آسانی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. طبقه کارگر ایران که سابقه مبارزاتی اش به بیداری شرق در دوران مبارزات ضد استعماری و در ارتباط تنگاتنگ با انقلاب پیروزمند اکتبر بر می گردد ، امروز به نیروی اجتماعی تعیین کننده ای تبدیل شده است و مشغول به انجام وظیفه تاریخی خود یعنی گورکنی وبخاک سپردن نظام سرمایه داری ایران است.

طبقه کارگر ایران امروز  همچنان در سراسر ایران در پیشاپیش کلیه جنبش های طبقاتی وتوده ای تحت شرایط دیکتاتوری وسرکوب در حرکت است ،سازمانده است و برای اتحاد بزرگ ستمدیدگان واستثمار شوندگان مبارزه می کند. دستگیری های اخیر توسط دستگاه های امنیتی ایران درست برای جلوگیری از حرکت تاریخساز طبقه کارگر ایران است و مطمئنا با شکست روبرو خواهد شد.

حزب رنجبران ایران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *