3. دسامبر 2023

اول ماه مه 

 طبقه کارگر ایران تنها نیرویی است که می تواند با سازمان دادن خود وبا گسترش همه جانبه، امر اتحاد عظیم و سراسری کلیه ستمکشان و استثمار شوندگان را تأمین کند و اوضاع کنونی را تغییر دهد.

روز اول ماه مه امسال را به روز تبلیغ و ترویج این وظیفه تبدیل کنیم. در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها اهمیت روز اول ماه مه را توضیح دهیم و ضرورت بیرون آمدن در چنین روزی را تشریح کنیم.

پرولتار با آگاهی به تکامل روند تاریخی جوامع بشری، امروز در میزان جهانی به نیروی عظیم مادی تغییر انقلابی جوامع تبدیل شده است؛ زیرا پرولتاریا:

* تنها طبقه ایست که می تواند مسئله معیشت زحمتکشان را که امروز بزرگترین درد همگانی بشریت است حل کند. 

* تنها آلترناتیوی است برای استقرار جامعه‌ای که مسئله بیکاری را می تواند پایان دهد. 

* تنها بدیلی است که می تواند بهداشت را رایگان وهمگانی در خدمت زحمتکشان سازمان دهد.

* تنها طبقه ایست که می تواند حکومتی شورایی را تماماً و کاملاً در خدمت ستمدیگان و استثمار شوندگان مستقر سازد.

طبقه کارگر ایران بیش از صد سال است با آگاهی به وظیفه تاریخی خود در صحنه مبارزه سیاسی نقش مترقی و رهائی بخش برای دنیایی بهتر- برای جامعه‌ای سوسیالیستی و بدون ستم واستثمار ایفا کرده است.

 در روز اول ماه مه باید پرچم سرخ ادامه دهندگان راه پرولتاریا را برافرازیم و میدان‌های بزرگ را به نشان همبستگی توده‌های وسیع مردم علیه رژیم سرمایه‌داری جهموری اسلامی، اشغال نمائیم. 

جهان پر هرج و مرج کنونی ناشی از بحران ساختاری سرمایه‌داری، در دوران انحصارات امپریالیستی است که تنها به دست پرولتاریا می‌تواند نجات یابد. جنگ‌ها همچنان در سراسر جهان شعله ور است و محیط زیست ما با خطر نابودی کل کره خاکی روبروست. میدان‌های بزرگ شهر را در این اول ماه مه در همسوئی با مبارزات جهانی علیه جنگ، به بزرگترین تظاهرات و برای نجات کل زمین، این خانه مشترک تبدیل کنیم!

زنده باد سوسیالیسم!

مرگ بر امپریالیسم!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

حزب رنجبران ایران

فروردین هزار چهارصد و یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *