3. دسامبر 2023

آثار کلاسیک مارکسیستی

کارل مارکس
گروندریسه
ضميمه ای بر سرمایه جلد سوم
نقد برنامه گوتا ترجمه سهراب شباهنگ
نقد فلسفهً حق هگل
مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی
نقد برنامه گوتا
نقد فلسفه هگل
مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه
یک حزب کارگری
سیستم دستمزد
سرمایه نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد یکم)
تزهایی در باره ی فویرباخ
بی اعتنائی به سیاست
مذهب از ديد کارل مارکس
در بارهً مسئله یهود
نبرد طبقاتی در فرانسه
مارکس و خودکوشی
سانسور و آزادی مطبوعات
خلاصه کتاب بانکونین تحت نام استاتیسم و آنارشی
لوئی بناپارت
گامی در نقد فلسفه حق هگل، تزهای فویرباخ
دست نوشته های اقتصٱدی و فلسفی ۱۸۴۴
بی تفاوتی سیاسی
مارکس و انگلس: خطابیه کمیته مرکزی در کنفرانس اتحادیه کمونیست ها

فردریک انگلس
یک رساله در باره ماترياليسم تاريخی
انتی دورینگ
نقش کار در گذار از ميمون به انسان
انقلاب و ضد انقلاب در آلمان
مبارزه طبقاتی در فرانسه
اصول کمونیسم

سوسیالیسم تخیلی
لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی
دیالکتیک طبیعت
در باره اتوریته
برنامه کمونارهای بلانکيست فراری


مارکس و انگلس: خطابیه کمیته مرکزی در کنفرانس اتحادیه کمونیست ها
مارکس و انگلس: مقرّرات اتحادیۀ کمونیست ها
مارکس و انگلس: ایدئولوژی آلمانی
مارکس و انگلس: سیاست خارجی روسیه تزاری
مارکس و انگلس: در باره ی تکامل مادی تاریخ ۲ رساله و ۲۸ نامه
مارکس و انگلس: جنگ داخلی در آمریکا
مارکس و انگلس: اسناد انترناسیونال اول (کنگره لاهه)
مارکس، انگلس و پلخانف: لودویک فیرباخ و ایدئولوژی آلمانی


لنین

دولت و انقلاب
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد
درس‌های قيام مسکو
مارکسيسم و قيام
دمکراسی کارگری و دمکراسی بورژوائی
درسهای انقلاب
مارکسيسم و رفرميسم
دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک
دو اوتوپی!
درباره شعار کشورهای متحده اروپا!
درباره قدرت دوگانه!
پيرامون دو خط در انقلاب
درباره غرور ملی وليکاروسی
استوليپين و انقلاب
مارکسيسم و رویزیونيسم
اعتلاء انقلابی
مقدرات تاریخی آموزش کارل مارکس
به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمھوری کوھستانی
نامه‌ای به یک رفیق در مورد وظایف سازماندهی ما
جنگ پارتیزانی
یادبود کمون
سوسياليسم و جنگ

مائوتسه دون

درباره اصلاح نظرات نادرست در حزب
در باره دموكــراسی نوين
مبارزه با لیبرالیسم
منتخب آثار مائو تسه دون جلد اول
منتخب آثار مائو تسه دون جلد دوم
منتخب آثار مائو تسه دون جلد سوم
منتخب آثار مائو تسه دون جلد چهارم
منتخب آثار مائو تسه دون جلد پنجم
چهار رساله فلسفی (درباره تضاد، درباره پراتیک، چگونگی حل تضادهای درون خلق)
درباره دموکراسی نوین
نقل قولهایی از صدر مائو
نمونه هایی از دیالکتیک
مجموعه ۹ تفسیر
سانترالیسم دموکراتیک
۶ اثر نظامی
گفتگو دربارۀ مسائل فلسفه
درباره ماتریالیسم دیالکتیک. جمهوی از کارگران، دهقانان و سربازان چین
تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی. جلد اول.
تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی
اقتصاد سیاسی چیست؟ 
اقتصاد سیاسی چیست؟ بخش دوم
چین سرخ. ادگار اسنو
زندگی در چین. آندره واتسون
دیوار دو طرف دارد. فلیکس گرین
انقلاب را به پیش ببریم. مائو ۱۹۶۹
استالین

آثار برگزیده استالین جلد یکم
درباره ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی
راجع به اصول لنینیسم
درباره مسائل اقتصادی شوروی
انقلاب چین
اپوزیسیون تروتسکیستی در گذشته و حال
گزارش به کنگرۀ چهارده حزب کمونیست اتحاد شوروی
گزارش به کنگرۀ پانزده حزب کمونیست اتحاد شوروی
در جبهۀ غله
اتحاد با دهقانان میانه حال
مختصری درباره اختلافات درون حزب
جنبه بین المللی انقلاب اکتبر
مارکسیسم و مسالۀ ملی
بحران حزب و وظایف ما
درباره مبتذل کردن شعار انتقاد از خود